I Shot The Sheriff

(Reggae)Bob Marley
44
G
C7
G
G
C7
G
E
D7
G7
E
D7
G7
E
D7
G7
E
D7
G7
E
D7
G7
1.
24
2.
24
3.
24
44
G
C7
G
G
C7
G
E
D7
G7
E
D7
G7
E
D7
G7
E
D7
G7
E
D7
G7
24
G
C7
G
    Vamp and Fade