T-Bone Shuffle (Tom's)

(Blues Shuffle)T-Bone Walker?
44
C7
C7
F
C7
F
C7
C7
F
C7
F
F9
F9
E9
F9
E9
C7
C7
F
C7
F
G9
C7
G79