O Mio Babbino Caro

(Andantino ingenuo)Giacomo Puccini
34
A
A7
A6
A
A
E
B7
F
FB
B7
E
E7
A
A7
A6
A
A
D
E7B
C
F
D
B7
F
B7
E7
AC
DF
B7
E13
A
A7
A6
A
A
D7
B7
A