Shaker Song

(Latin)Jay Beckenstein- Spyro Gyro
44
C7
F7
C7
F7
C7
F7
C7
F7
A7B
E7
G7A
D7
A7B
E7
G9sus
F7
E795
A7
G7
G75C
F7
G9sus
C7
F7
FØG
F7
E795
A7
G7
G75C
F7
G9sus
C7
FG
C7
FG
C7
FG
C7
FG